วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม

วิสัยทัศน์

     องค์กรมีสมรรถนะสูงทันสมัยพึ่งตนเองได้ บุคลากรเชี่ยวชาญมีความสุข ระบบบริการทางการแพทย์มีคุณภาพเป็นต้นแบบการจัดบริการสุขภาพด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุของประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล ร่วมขับเคลื่อนสุขภาวะผู้สูงอายุให้เข้มแข็งและยั่งยืน

พันธกิจ

     1. การวิจัย พัฒนา การสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยี และการถ่ายทอด ทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและวิทยาการสูงวัย เพื่อรองรับความต้องการของระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และการพัฒนาของประเทศ

     2. การจัดบริการวิชาการ และบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในระดับคุณภาพ และความเชี่ยวชาญและการพัฒนาระบบบริการทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสู่มาตรฐานในระดับสากล

     3. การเสริมสร้าง สนับสนุน และขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการ และมาตรฐานการบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ เพื่อการอภิบาลระบบสุขภาพผู้สูงอายุ และยกระดับการบริการทางการแพทย์ผู้สูงอายุของประเทศให้มีมาตรฐาน คุณภาพในระดับสากล และการเชื่อมโยงการอภิบาลระบบสุขภาพผู้สูงอายุทั้งวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และบริการกับเครือข่ายทั้งในประเทศ อาเซียน และนานาชาติ

    4. การยกระดับขีดความสามารถขององค์กร และการปฏิรูปองค์กรให้มีความเป็นเลิศทางการจัดบริการทางการแพทย์แก่ผู้สูงอายุ และมีสมรรถนะสูง ทันสมัย ในระดับสากล

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

     1. การจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยี เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและวิทยาการสูงวัย

     2. การปฏิรูปองค์กรสู่ความเป็นเลิศสมรรถนะสูง และทันสมัย

     3. การยกระดับคุณภาพ และเสริมสร้างความเป็นเลิศทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และวิทยาการสูงวัยให้มีมาตรฐานในระดับสากล

     4. การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการจัดบริการแก่ภาคีเครือข่าย และขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานการบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติทั่วประเทศ

     5. การเชื่อมโยงการอภิบาลระบบสุขภาพผู้สูงอายุกับอาเซียนและนานาชาติ

 

ค่านิยมองค์กร

 

ค่านิยมของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

 (Somdet Phra Sangharaj Nyanasamvara Geriatric Hospital)

 

 Smart (เก่ง)    Good (ดี)      Happiness (มีความสุข)

 

ติดต่อเรา

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

- วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม

- ประวัติโรงพยาบาล

- คณะผู้บริหาร

- ทำเนียบผู้บริหาร

- แผนยุทธศาสตร์

- แบบปฏิบัติรายการประจำปี

- แบบงานงบประมาณ

- คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี

- รายงานประจำปี

- ประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้านความสุจริต

- นโยบายด้านคุณธรรม จริยาธรรม

- วิดิทัศน์แนะนำโรงพยาบาล

หน่วยงานภายใน

- ภารกิจด้านอำนวยการ

- ภารกิจด้านการพยาบาล

- ภารกิจด้านวิชาการและแพทย์

- ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ

บุคลากรทางการแพทธ์

- ข่าวบุคลากรทางการแพทธ์

- ข่าวจัสาร / กิจกรรม

- คู่มือความรู้

- งานวิจัย

- บริการผู้ป่วยนอก

- บริการผู้ป่วยใน

บริการสำหรับประชาชน

- คลินิกแพทย์แผนจีน

- คลินิกกายภาพบำบัด

- คลินิกป้องกันการหกล้ม

- คลินิกผู้สูงอายุ

- คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

- บริการธาราบำบัด

- บริการนวดกดจุด

- บริการกิจกรรมบำบัด

- จิตวิทยาคลินิก

- คลินิกอายุรกรรมระบบปราสาทและสมอง

© 2021 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

เลขที่ 444 หมู่ 11 ซอยวัดญาณสังวราราม ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 Address : 444 Moo.11 Soi Wat Yannasamvaram Tumbon. Huay Yai Bang La mung District Chon Buri Province postcode : 20150 Thailand

0 383 43566-8 เบอร์กลาง , 0 383 43571 Tel & FAX ฝ่ายบริหารทั่วไป