ขนาดตัวอักษร:


วิสัยทัศน์(Vision)

องค์กรมีสมรรถนะสูงทันสมัยพึ่งตนเองได้ บุคลากรเชี่ยวชาญมีความสุข ระบบบริการทางการแพทย์มีคุณภาพ เป็นต้นแบบการจัดบริการสุขภาพด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุของประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล ร่วมขับเคลื่อนสุขภาวะผู้สูงอายุให้เข้มแข็งและยั่งยืน

 

พันธกิจ (Mission)


  1. ศึกษา วิจัย พัฒนาเพื่อสร้างผลงานวิชาการ องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สุงอายุ เพื่อการพัฒนาการบริการ และถ่ายทอดสู่เครือข่ายเพื่อการยกระดับมาตรฐานการตรวจ วินิจฉัย และการรักษาที่ได้มาตรฐาน 

  2. จัดบริการทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่ซับซ้อนในระดับเชี่ยวชาญชั้นสูงแบบองค์รวม ครบวงจร รองรับความต้องการทางการแพทย์ในพื้นที่ และการจัดบริการที่มีคุณภาพแก่ ผู้รับบริการในระดับประเทศและภูมิภาค

  3. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สุงอายุรองรับความต้องการทางด้านสุขภาพและ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพของเขตบริการ  ประเทศ และนานาชาติ 

  4. พัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นสถาบันด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่สมบูรณ์ตามมาตรฐานกรมการแพทย์ เป็นต้นแบบการบริการ วิชาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพของประเทศที่มีขีดความสามารถใน ระดับสากล

  5. พัฒนาระบบคุณภาพ และระบบการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ และสร้างสมรรถนะ บุคลากร องค์กรให้มีศักยภาพสูงขึ้น ให้เป็นโรงพยาบาลที่พึ่งพาตนเองสูง

ค่านิยม “SGH”

S = Smart    หมายความว่า  มีความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ผู้รับบริการตลอดจนความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตน

G = Good  หมายความว่า  ยึดมั่นในความดีที่แท้จริงแห่งตน โดยไม่เอาความดีความชั่วของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง

H = Happy  หมายความว่า มีความสุขในการทำงานภายใต้การดูแลสวัสดิการ สวัสดิภาพ สุขภาพอันควรแก่ฐานะองค์กร


×
×