ขนาดตัวอักษร:

ทิศทางของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาล
พ.ศ.2559-2563 
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายสูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ดังรายละเอียด ต่อไปนี้


วิสัยทัศน์(Vision)

องค์กรมีสมรรถนะสูงทันสมัยพึ่งตนเองได้ บุคลากรเชี่ยวชาญมีความสุข ระบบบริการทางการแพทย์มีคุณภาพ เป็นต้นแบบการจัดบริการสุขภาพด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุของประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล ร่วมขับเคลื่อนสุขภาวะผู้สูงอายุให้เข้มแข็งและยั่งยืน


  1. ดยมีกรอบเข็มมุ่งของวิสัยทัศน์ในรอบปีพ.ศ.2559-2563 ดังนี้
  องค์กรสมรรถนะสูงทันสมัยและเข้มแข็งพึงตนเองได้หมายถึง
  1.      ระบบการบริการจัดการมีมาตรฐานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)
  2.      ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย เป็นองค์กรดิจิตอลที่มีความสมบูรณ์
  3.      ความมีเสถียรภาพทางการเงินการคลังมีรายได้จากการจัดบริการที่หลากหลาย
  4.      โรงพยาบาลมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับจากชุมชน สังคม และในระดับประเทศ
  5.      มีหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุทั้งในและต่างประเทศที่มีพันธะสัญญาร่วมอย่างเข้มแข็ง

  บุคลากรเชี่ยวชาญ มีความสุข
  • บุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุรองรับการจัดบริการแก่ผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบุคลากรสายสนับสนุนมีความเป็นมืออาชีพ
  • ความเข้มแข็งของค่านิยมร่วมขององค์กรเก่ง ดี มีความสุข” มีความเข้มแข็งเป็นวัฒนธรรมที่ยั่งยืนของโรงพยาบาล บุคลากรทุกระดับมีความรัก ความผูกพันต่อองค์กรสูง มีความสุขในการปฏิบัติราชการ และการบริการทางเวชศาสตร์แก่ผู้สูงอายุ
  • โรงพยาบาลมีระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสูง บุคลากรมีความมั่นคง ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลมีสวัสดิการที่สูงกว่าสวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐ

  ระบบบริการทางการแพทย์มีคุณภาพ
  • โรงพยาบาลมีความโดดเด่นในการจัดบริการทางการแพทย์แก่ผู้สูงอายุในโรคข้อเข่าเสื่อม เบาหวานความดัน สมองเสื่อมหลอดเลือดสมอง ซึมเศร้า และตา
  • โรงพยาบาลปลอดภัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการแพทย์จัดบริการด้วยวิทยาการทางการแพทย์
  • มีความก้าวหน้า เครื่องมือทางการแพทย์มีความทันสมัยอย่างเหมาะสม และสมคุณค่า
  • ระบบบริการที่ให้ความสำคัญกับดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และมีศักยภาพในการจัดบริการแก่ผู้สูงอายุแบบครบวงจรที่ผู้รับบริการเชื่อมั่น และวางใจใน ความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
  • ระบบคุณภาพของโรงพยาบาลมีความเข้มแข็งระบบบริการผ่านการรับรองคุณภาพ Hospital Accreditation : HA และ Joint Commission Accreditation : JCI  มีวัฒนธรรมคุณภาพที่เข้มแข็งและเป็นโรงพยาบาลที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุมีคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001
  ต้นแบบการจัดบริการทางสุขภาพทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่มีมาตรฐานระดับสากล
  • โรงพยาบาลมีความสมบูรณ์ในการเป็นสถาบันวิชาการทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่มีมาตรฐานของกรมการแพทย์ (National Health Authority : NHA)
  • ต้นแบบการจัดบริการทางการแพทย์ที่โดดเด่นด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
  • ต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรม วิทยาการทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
  • ต้นแบบในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
  • โรงพยาบาลเป็นคลังความรู้ แหล่งอ้างอิงทางวิชาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุของพื้นที่ ประเทศ

  ร่วมขับเคลื่อนสุขภาวะผู้สูงอายุของประเทศให้เข้มแข็ง ยั่งยืน

  • โรงพยาบาลมีผลงานวิชาการ ข้อเสนอแนะทางวิชาการ เพื่อการนำเสนอการพัฒนาเชิงนโยบายด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุของพื้นที่ และประเทศ
  • โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพสูงในการถ่ายทอดนวัตกรรม และวิทยาการทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสู่เครือข่ายทั้งในพื้นที่ ประเทศ และภูมิภาค เพื่อการยกระดับการจัดบริการทางการแพทย์ผู้สูงอายุที่มีมาตรฐาน
  • โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพในการประเมินความสัมฤทธิ์ผลของเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และความคุ้มค่าทางการลงทุนด้านสุขภาพของพื้นที่เขตบริการ และระดับประเทศ
  • โรงพยาบาลมีส่วนร่วมกับพื้นที่ในการแก้ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุให้ลดลง และมีประสิทธิภาพในการร่วมขับเคลื่อนทิศทางการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และประเทศ

  4.2  พันธกิจตามยุทธศาสตร์ (Mission)
  กรอบในการดำเนินงานตามภารกิจของโรงพยาบาลและภารกิจการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์โรงพยาบาลได้กำหนดพันธกิจทางยุทธศาสตร์ดังนี้
  1) ศึกษา วิจัย พัฒนาเพื่อสร้างผลงานวิชาการ องค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เพื่อการพัฒนาการบริการ และถ่ายทอดสู่เครือข่ายเพื่อการยกระดับมาตรฐานการตรวจวินิจฉัย และการรักษาที่ได้มาตรฐาน 
  2)จัดบริการทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่ซับซ้อนในระดับเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญชั้นสูงแบบองค์รวม ครบวงจร รองรับความต้องการทางการแพทย์ในพื้นที่ และการจัดบริการที่มีคุณภาพแก่ผู้รับบริการในระดับประเทศและภูมิภาค 
  3)ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุรองรับความต้องการทางสุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของเขตบริการ  ประเทศ และนานาชาติ 
  4)พัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นสถาบันด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่สมบูรณ์ตามมาตรฐานกรมการแพทย์ เป็นต้นแบบการบริการ วิชาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพของประเทศที่มีขีดความสามารถในระดับสากล 
  5) พัฒนาระบบคุณภาพ และระบบการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ และสร้างสมรรถนะบุคลากร องค์กรให้มีศักยภาพสูงขึ้น ให้เป็นโรงพยาบาลที่พึ่งพาตนเองสูง

  4.3  เป้าประสงค์สูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (Ultimate Goal)
  1)  ผู้สูงอายุในเขตบริการมีสุขภาพดี เมื่อเจ็บป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคด้วยความเชี่ยวชาญชั้นสูง นำไปสู่ของผลสัมฤทธิ์ของปัญหาโรคทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุของพื้นที่ที่ลดลง
  2) โรงพยาบาลมีความโดดเด่นทางการแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุแบบองค์รวม ครบวงจร จนผู้รับบริการยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธา และวางใจในความเชี่ยวชาญทางการแพทย์

  4.4  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
  ประเด็นหลักที่สำคัญหรือวาระการพัฒนาที่โรงพยาบาลจะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เติบโต สู่วิสัยทัศน์ด้วยวิธีการของแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
  1.       การสร้างต้นแบบการจัดบริการด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่เป็นรูปธรรมเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพ ผู้สูงอายุ
  2.       การถ่ายทอด และการประเมินเทคโนโลยีวิทยาการทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
  3.       การจัดบริการทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในระดับเชี่ยวชาญที่มีคุณภาพ มาตรฐานสมคุณค่าและคุ้มค่า
  4.       การเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ และความมั่นคงของบุคลากร
  5.       การพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรคุณภาพสมรรถนะเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้


  4.5  เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ (Outcome Goal)
  1)      ผลงานวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรมทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเกิดคุณค่า และประโยชน์ต่อการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และการพัฒนาระบบสุขภาพแก่ผู้สูงอายุของพื้นที่ ประเทศ และภูมิภาค
  2)      โรงพยาบาลเป็นองค์กรสุขภาพทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งชาติที่สมบูรณ์ตามมาตรฐานกรมการแพทย์ และมีต้นแบบที่ดีในการจัดบริการทางการแพทย์แก่ผู้สูงอายุ เป็นคลังความรู้ และแหล่งอ้างอิงทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุของเขตบริการ ประเทศ และอาเซียน 
  3)      เครือข่ายเขตบริการสุขภาพมีคุณภาพในการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคผู้สูงอายุที่มีมาตรฐานและผู้สูงอายุเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ลดลง
  4)      บุคลากรทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุของพื้นที่ ประเทศมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นครอบคลุมความต้องการของพื้นที่ อย่างทั่วถึง
  5)      คุณภาพของการจัดบริการทางการแพทย์ทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับซับซ้อนของโรงพยาบาลมีมาตรฐานเป็นองค์รวม ครบวงจรมีผลสัมฤทธิ์ทางการแพทย์สูงสมคุณค่าความเชี่ยวชาญชั้นสูง
  6)      บุคลากรของโรงพยาบาลมีความเชี่ยวชาญ วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งเป็นองค์กรแห่งมีความสุข
  7)      โรงพยาบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีมาตรฐานการบริหารจัดการระดับสากล เข้มแข็งทางการเงินการคลังที่พึ่งพาตนเองได้

×
×