บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ตามที่กรมการแพทย์กำหนด

 

๑. พัฒนาวิชาการและประเมินการใช้เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

 

๒. ให้บริการทางการแพทย์ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุในชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ(บริการสุขภาพที่ 6  )

 

๓. สนับสนุนภารกิจด้านการพัฒนาวิชาการการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ การเพิ่มพูนทักษะปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุในลักษณะเป็นเครือข่ายของสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

 

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ให้บริการผู้สูงอายุและประชาชน ดังนี้

 

     ๑. งานบริการผู้ป่วยนอก

 

           -  คลินิกผู้สูงอายุ เพื่อตรวจคัดกรองและรักษาโรคทางด้านผู้สูงอายุ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ    อาทิ แพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา นักโภชนบำบัด เป็นต้น

 

          -  คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ให้บริการด้านการรักษาฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดในผู้ปุวยที่มีปัญหาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท อาทิ ผู้ปุวยอัมพาตอัมพฤกษ์    กล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นต้น

 

          -  ธาราบำบัด เป็นการใช้คุณสมบัติของน้ำเพื่อบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย  จิตใจ และส่งเสริมสุขภาพผู้ปุวยและผู้สูงอายุประกอบด้วยสระธาราบำบัด อ่างนวดตัว

 

          -  คลินิกฝังเข็ม ด้วยการใช้ศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน ช่วยลดอาการปวดต่างๆ   ลดความอ้วน เป็นต้น โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีน

 

         -  โครงการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคต่างๆ เช่น โปรแกรมปรับพฤติกรรมเพื่อ    พัฒนาคุณภาพชีวิต

 

  ๒. งานบริการผู้ป่วยใน

 

            ด้วยการรับผู้ป่วยไว้รักษาภายในโรงพยาบาล ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลและฟ สมรรถภาพผู้ปุวย โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ อาทิ ในผู้ปุวยที่มีปัญหา เกี่ยวกับโรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ ระบบประสาท ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ อาทิ ผู้ปุวยอัมพฤกษ์ อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น

 

ติดต่อเรา

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

- วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม

- ประวัติโรงพยาบาล

- คณะผู้บริหาร

- ทำเนียบผู้บริหาร

- แผนยุทธศาสตร์

- แบบปฏิบัติรายการประจำปี

- แบบงานงบประมาณ

- คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี

- รายงานประจำปี

- การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปีงบประมาณ พศ.2566

- วิดิทัศน์แนะนำโรงพยาบาล

หน่วยงานภายใน

- ภารกิจด้านอำนวยการ

- ภารกิจด้านการพยาบาล

- ภารกิจด้านวิชาการและแพทย์

- ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ

บุคลากรทางการแพทธ์

- ข่าวบุคลากรทางการแพทธ์

- ข่าวจัสาร / กิจกรรม

- คู่มือความรู้

- งานวิจัย

- บริการผู้ป่วยนอก

- บริการผู้ป่วยใน

บริการสำหรับประชาชน

- คลินิกแพทย์แผนจีน

- คลินิกกายภาพบำบัด

- คลินิกป้องกันการหกล้ม

- คลินิกผู้สูงอายุ

- คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

- บริการธาราบำบัด

- บริการนวดกดจุด

- บริการกิจกรรมบำบัด

- จิตวิทยาคลินิก

- คลินิกอายุรกรรมระบบปราสาทและสมอง

© 2023 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

เลขที่ 444 หมู่ 11 ซอยวัดญาณสังวราราม ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 Address : 444 Moo.11 Soi Wat Yannasamvaram Tumbon. Huay Yai Bang La mung District Chon Buri Province postcode : 20150 Thailand

0 383 43566-8 เบอร์กลาง , 0 383 43571 Tel & FAX ฝ่ายบริหารทั่วไป