เรื่อง วันที่
เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการดูแลผู้สูงอายุ (4 เดือน) ไม่เสียค่าลงทะเบียน!!! 18/02/2021
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรธาราบำบัด ** ปิดรับลงทะเบียน** (ไม่เสียค่าลงทะเบียน!!) 12/03/2021
ประชาสัมพันธ์การใช้ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 80 ปี กรมการแพทย์ 15/10/2021
สื่อประชาสัมพันธ์ ผู้ป่วยใน 13/01/2022
แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 09/02/2022
ประกาศ รับย้ายราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 24/03/2022
มอบประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบ ตามค่านิยมของกรมการแพทย์ ประจำปี 2564 80 ปี คนดีกรมการเเพทย์ 18/04/2022
นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 05/08/2022
×
×