เรื่อง วันที่
ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวน 23/01/2020
ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สร้างกระแสน้ำเพื่อการรักษาฯ 27/01/2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์ฯสระธารบำบัด 06/02/2020
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี 07/02/2020
ประกาศเชิญชวนเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี 18/02/2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน 18/03/2020
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายในการรองรับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) 03/07/2020
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด อาคาร สถานที่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 11/09/2020
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ราชการด้วยวิธี E-Bidding 14/09/2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด อาคาร สถานที่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 23/09/2020
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่ ด้วยวิธี E-bidding 01/10/2020
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 06/10/2020
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) 04/11/2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 28/12/2020
ข่าวประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ 11/02/2021
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด 20/08/2021
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่ ราชการ ด้วยวิธีประกวดราคา 24/08/2021
ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนตร์โดยสาร(ตู้) 26/08/2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด 06/09/2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่ ราชการ 09/09/2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง 14/09/2021
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช่งานก่อสร้าง 27/09/2021
แผนจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 27/09/2021
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 30/09/2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 14/10/2021
ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ 01/03/2022
ประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/09/2022
ประกวดราคางานจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด อาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/09/2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/09/2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2022
×
×