ขนาดตัวอักษร:

ประวัติการก่อตั้งโรงพยาบาล

  สืบเนื่องจากโครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรที่เสื่อมโทรมให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรต่อไป โดยมีการอบรมและเป็นศูนย์บริการการพัฒนาการเกษตร มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อพัฒนาจิตใจพร้อม ๆ ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วย โดยมีหน่วยงานราชการหลายส่วนรวมทั้งกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข    เข้ามาร่วมกันสนองพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
  วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๘  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริกับหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ  จักรพันธุ์ องคมนตรีและนายสุเมธ  ตันติเวชกุล  ผู้อำนวยการสำนักงาน กปร. ความหนึ่งว่า “...โครงการวัดญาณฯ นี้ ควรมีโรงพยาบาลและโรงเรียน...”กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้สนองแนวทางของทั้งสองพระองค์ ในด้านการสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการก่อตั้ง ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุวัดญาณสังวราราม ขึ้น 
 
 
     
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพร้อมด้วยพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการ จากนั้นกรมการแพทย์ได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก  ประทานพระอนุญาตให้ชื่อว่า “ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ” นำมาซึ่งความปราบปลื้มปิติแก่เหล่าผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรกรมการแพทย์อย่างหาที่เปรียบมิได้ ต่อมาเมื่อวันที่  11  กรกฎาคม 2555 กรมการแพทย์ได้ยกระดับให้เป็น “โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี” เป็นต้นมา
×
×