ประวัติโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

 

     พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินที่วัดญาณสังวราราม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2528 พระราชทานพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล มีสาระสำคัญ ดังนี้“โครงการวัดญาณฯ ควรมีโรงพยาบาลและโรงเรียน หากไม่จัดตั้งโรงเรียนก็ควรตั้งเป็นศูนย์เยาวชน เกษตรแทน โดยเอาลูกศิษย์วัดมาฝึกอบรมหาวิชาความรู้ เพื่อต่อไปจะได้นำไปประกอบอาชีพ และ ในเวลาว่างก็มาปรนนิบัติพระ ซึ่งจะทำให้ได้รับการอบรมด้านศีลธรรมควบคู่ไปด้วย ”

 

     ดังนั้น วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารจึงเป็นศูนย์กลางพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตติดต่อวัดญาณฯ ได้รับการศรัทธาจากมหาชนทั่วประเทศและยังมีหน่วยงานราชการหลายส่วนเข้ามาร่วมกันสนองพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มีโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขึ้น เพื่อให้บริการสุขภาพและพัฒนาการสาธารณสุขแก่ชุมชนในพื้นที่เขตติดต่อวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร กิจการของโรงพยาบาลเจริญก้าวหน้าพัฒนาจนให้ประโยชน์ต่อชุมชน โดยเฉพาะงานด้านการดูแลผู้สูงอายุมีความโดดเด่นเป็นที่สนใจในระดับประเทศต่อมามีเสียงจากประชาชนเรียกร้องให้จัดบริการดูแลผู้สูงอายุในลักษณะเป็นบ้านพักคนชรา เพราะตั้งอยู่ในสถานที่ใกล้วัดญาณสังวราราม มีทัศนียภาพที่งดงาม สงบ รื่นรมย์ อย่างไรก็ตาม สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ทรงห่วงใยว่า การดำเนินกิจกรรมเช่นนี้อาจทำให้เป็นภาระอย่างหนักในอนาคต

 

     สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวรจึงประทานแนวทางให้เปลี่ยนจากความคิดที่จะเลี้ยงดูผู้สูงอายุเป็นการพัฒนาผู้สูงอายุให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับบทบาทของตนที่เปลี่ยนแปลงไปจากหัวหน้าครอบครัวไปสู่ปูชนียบุคคลของบ้านที่ลูกหลานมีความสุขที่ได้อยู่ใกล้

 

     กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้สนองแนวทางของพระองค์ ในด้านการสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการก่อตั้ง “ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ”

 

     ต้นกำเนิดการก่อตั้งโรงพยาบาลฯ ได้เริ่มขึ้นราวปีพุทธศักราช 2533 ในสมัยนายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล อธิบดีกรมการแพทย์ ขณะนั้น ได้สนองแนวทางที่พระราชทานให้ จึงได้มีดำริให้มีศูนย์รวมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ไม่ได้เน้นเพียงร่างกาย แต่ให้ความสำคัญกับจิตใจและสังคมควบคู่กันไป อีกทั้งยังมุ่งหวังให้เป็นแหล่งฝึกอบรมสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นผู้นำชุมชนระดับตำบลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ จึงมอบหมาย รอ.นพ.ธานินทร์ สนธิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม ในสมัยนั้น เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ โดยจัดทำโครงการศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุขึ้น

 

     อาคารหลังแรกถูกก่อสร้างขึ้นมาโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวรได้ทรงประทานพระอุปถัมภ์และเสด็จวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระวีรกษัตรี อันเป็นอาคารหอประชุมหลังแรก เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2534 และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ พระราชทานนามาภิไธย สก. เพื่อสลักไว้ ณ ยอดตึกอาคารพระวีรกษัตร

 

     เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2535 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปสมเด็จพระพุทธญาณเรศวร์ รุ่นเฉลิมวีรกษัตรี สก. ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อหาทุนสร้างอาคารเฉลิมพระวีรกษัตรี สก. ปี 2536

 

     วันที่ 24 ตุลาคม 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าป่าสนับสนุนการหาทุนสร้างอาคารเฉลิมพระวีรกษัตรี สก. ณ พระอุโบสถ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร3

 

     วันที่ 24 ธันวาคม 2536 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารอำนวยการศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอาย

     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2538 ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวรประทานพระอนุญาตให้ชื่อ “ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ” แทนชื่อเดิม “ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุวัดญาณสังวรารามฯ” ด้วยทรงตระหนักว่าการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุนั้น ไม่ใช่การดูแลไม่ให้เจ็บป่วยเพียงเท่านั้น แต่ยังต้องบูรณาการการพัฒนารูปแบบความรู้และ การถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันอีกด้วย นับแต่นั้นศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุนี้จึงเป็นแหล่งวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และเป็นแหล่งฝึกอบรมเพื่อขยายความรู้นั้นแก่บุคลากรทางการแพทย์และในส่วนของการบริการด้านสุขภาพ นอกเหนือจากการให้บริการด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอาย

ติดต่อเรา

หน้าแรก

© 2021 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

เลขที่ 444 หมู่ 11 ซอยวัดญาณสังวราราม ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 Address : 444 Moo.11 Soi Wat Yannasamvaram Tumbon. Huay Yai Bang La mung District Chon Buri Province postcode : 20150 Thailand

0 383 43566-8 เบอร์กลาง , 0 383 43571 Tel & FAX ฝ่ายบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเรา

- วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม

- ประวัติโรงพยาบาล

- คณะผู้บริหาร

- ทำเนียบผู้บริหาร

- แผนยุทธศาสตร์

- แบบปฏิบัติรายการประจำปี

- แบบงานงบประมาณ

- คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี

- รายงานประจำปี

- ประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้านความสุจริต

- นโยบายด้านคุณธรรม จริยาธรรม

- วิดิทัศน์แนะนำโรงพยาบาล

หน่วยงานภายใน

- ภารกิจด้านอำนวยการ

- ภารกิจด้านการพยาบาล

- ภารกิจด้านวิชาการและแพทย์

- ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ

บุคลากรทางการแพทธ์

- ข่าวบุคลากรทางการแพทธ์

- ข่าวจัสาร / กิจกรรม

- คู่มือความรู้

- งานวิจัย

- บริการผู้ป่วยนอก

- บริการผู้ป่วยใน

บริการสำหรับประชาชน

- คลินิกแพทย์แผนจีน

- คลินิกกายภาพบำบัด

- คลินิกป้องกันการหกล้ม

- คลินิกผู้สูงอายุ

- คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

- บริการธาราบำบัด

- บริการนวดกดจุด

- บริการกิจกรรมบำบัด

- จิตวิทยาคลินิก

- คลินิกอายุรกรรมระบบปราสาทและสมอง