ขนาดตัวอักษร:

คลินิกผู้สูงอายุ

คลินิกผู้สูงอายุ เป็นการดำเนินงานด้านจัดบริการคลินิกเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ผู้สุงอายุ  ได้แก่ การตรวจประมินกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ (Geriatric Syndrome) โดยใช้แบบประเมินตามคู่มือการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข สรุปวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ ส่งต่อเข้ารับ คำปรึกษาโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

โดยคลินิกผู้สุงอายุ เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 - 15.00น. (ปิดรับบัตรคิวช่วงเช้า เวลา 11.00น. และปิดรับบัตรคิวช่วงบ่าย เวลา 15.00น.)

ติดต่อสอบถามการให้บริการได้ที่ โทรศัพท์ 038-343-568 แผนกบริการผู้ป่วยนอก

(เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

                                      

 

 

×
×