ขนาดตัวอักษร:

คู่มือการให้บริการประชาชนโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี

09/05/2020

คู่มือการให้บริการประชาชนโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี  ท่านสามารถดูขั้นตอนการบริการในแต่ละแผนก ได้ดังนี้

คลิกที่ชื่อแผนกเพื่อรับชมคลิปสั้น แนะนำขั้นตอนการบริการ

 1. แผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป (Outpatient department)
 2. แผนกผู้ป่วยใน (Inpatient department)
 3. คลินิกกายภาพบำบัด (Physiotherapy Clinic)
 4. ธาราบำบัด (Hydrotherapy)
 5. คลินิกป้องกันการล้ม (Fall Clinic)
 6. คลินิกผู้สูงอายุ (Geriatric Clinic)
 7. คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Clinic)
 8. คลินิกอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง (Neurology Clinic)
 9. คลินิกการนอนหลับ (Sleep testing Clinic)
 10. คลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ (Medical Canabis Clinic)
 11. คลินิกฝังเข็ม  (Traditional Chinese Medicine Clinic)
 12. คลินิกแพทย์ทางเลือก : นวดกดจุด (Acupressure massage)
 13. งานเวชระเบียน (Medical Record)
 14. งานประกันสุขภาพ
 15. งานกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy)
 16. งานจิตวิทยาคลินิก (Psychologival Clinic)
 17. งานโภชนาการสำหรับผู้ป่วย (Nutrition services)
 18. งานขอเข้าศึกษาดูงาน (Visiting Program)
 19. งานการเงิน(การชำระค่ารักษาพยาบาล) (Financial)
 20. งานเภสัชกรรม (Pharmacy)
 21. รูปแบบการบริการแนวใหม่ (New normal medical services)
 22. คลินิกจิตเวชผู้สูงอายุ (Geriatric Psychiatric Clinic)
×
×