ขนาดตัวอักษร:

รายงานประจำเดือน บริการการจ้างเหมาเหมา/จัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ ประจำเดือน/ประจำปีงบประมาณ

02/06/2020

รายงานจัดซื้อจัดจ้าง/เหมาบริการซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบ สขร.1)


รายงานจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564(แบบ สขร.1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

  • เดือนเมษายน 2563
  • เดือนพฤษภาคม 2563
  • เดือนมิถุนายน 2563
  • เดือนกรกฎาคม 2563
  • เดือนสิงหาคม 2563
  • เดือนกันยายน 2563

รายงานจัดซื้อจัดจ้าง/เหมาบริการซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ 2563

×
×