ขนาดตัวอักษร:

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายในการรองรับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

03/07/2020
×
×